Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Árak

Áraink tájékoztató jellegűek, a beszerzés és a devizaárfolyamok változásának függvényében, előzetes értesítés nélkül változhatnak! Az oldal nem web áruház. Legnagyobb igyekezetünk ellenére az oldalon található információk helyességéért felelősséget vállalni nem tudunk.

Garancia

Cégünk az általa értékesített turbófeltöltőkre és azok részegységeire a 2014. március 15-én hatályba lépett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerinti szavatosságot vállal. A gyakorlatban ez a következőket jelenti:

  • Felújított és új alkatrészek vásárlása esetén 6 hónap szavatosságot vállalunk, km megkötés nélkül
  • Új turbófeltöltő vásárlása esetén 12 hónap szavatosságot vállalunk, km megkötés nélkül

Cégünk minden vásárlás esetén, a megvásárolt termékhez mellékeli a termék részletes dokumentációját, mely tartalmazza a garanciális feltételeket és a vásárló jogait is magában foglaló garancia jegyet, valamint egy részletes beépítési útmutatót, minőségi tanúsítványt és mérési jegyzőkönyvet!

Amennyiben még a vásárlás előtt szeretne részletesebben tájékozódni a garanciális feltételekről és a fogyasztót megillető jogokról, akkor természetesen kollégáink készséggel adnak felvilágosítást Önnek.

Tárolás

Az elkészült termékeket, a javítás elkészültétől számított 30 napig őrizzük díjmentesen, majd a javítás során beépítésre került új alkatrészeket kiszereljük, a többi alkatrészt pedig leselejtezzük. A bevizsgálásra átvett termékeket az ajánlat (szakvélemény) elkészültétől számított 30 napig őrizzük, majd leselejtezzük.

Elállási jog

Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztó az áru átvételét követő 14 naptári napon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Ha a fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát, még a visszaküldés előtt köteles eljuttatni az eladónak. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezen felül egyéb költség nem terheli. Az eladó azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

Az elállási jog nem illeti meg a fogyasztót, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően elállási jogát elveszíti, vagy olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő. Szintén nem gyakorolható az elállási jog abban az esetben, ha a termék megrongálódott, megsérült esetleg hiányosan érkezik vissza vagy használatba vett termékek esetén, ha az eredetei állapot már nem állítható vissza illetve garanciális jellegű meghibásodás esetén.

Utánvétes csomagokat nem áll módunkban átvenni!

A visszaérkezett termékek megvizsgálását követően, de legkésőbb 14 napon belül cégünk visszatéríti a termékért kifizetett vételárat.

Vitarendezési lehetőségek

Az Ügyfél a termékkel vagy cégünk tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Ügyfélszolgálat: 1045 Budapest, Madridi utca 4/a
Központi email cím: info @ turbo.hu

- Az üzletben tett szóbeli panaszt cégünk azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor cégünk a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát az ügyfélnek átadja.
- Az írásban (email, postai úton vagy a Vásárlók könyvébe) tett panaszt cégünk a beérkezést követő 15 napon belül szintén írásban, érdemben megválaszolja.

Amennyiben cégünk és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

- Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben az Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését vélelmezi, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok listája és elérhetőségei a http://jarasinfo.gov.hu holnapon érhetők el.
- Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:​

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Központi telefonszám: +36 1 488 2131

- Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. rendelkezései szerint.

Tartozékok

Kérjük, hogy javításra csak magát a turbófeltöltőt adják le, a szerelvényeket (csövek, csatlakozók, közdarabok, stb.) ne hagyják rajta, mert legnagyobb igyekezetünk ellenére azokért felelősséget vállalni nem tudunk.

Szétszerelés után

Megbontásos vizsgálat vagy a javítás megkezdése után a hibás feltöltőt (rossz alkatrészekkel) összeszerelni nem tudjuk és erre jogi lehetőségünk sincsen. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy amennyiben nem kérik a javítást (vagy az nem végezhető el), akkor a terméket szétszerelt állapotban tudjuk csak visszaadni.

  • Több, mint 20.000 turbófeltöltő és turbó alkatrész raktárról
  • Több, mint 2.000 gyári, teljes körűen felújított turbó készletről
  • Több, mint 12.000 elégedett vásárló évente
  • Díjmentes országos kiszállítás 1 munkanapon belül
  • Magyarország legnagyobb online turbó árak adatbázisa

Általunk szervizelt és forgalmazott turbótípusok:**